Så hanterar vi dina personuppgifter

Denna informationstext förklarar hur vi på Textalk Media AB (”TM”) hanterar dina personuppgifter, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har.

Informationen vänder sig till dig som:

 • Är kund – har beställt någon av våra tjänster.
 • Är användare - har ett inloggningskonto till någon/några av våra tjänster.
 • Kommunicerar med oss - till exempel med våra säljare eller vår helpdesk.

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla våra tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med när du:


Är kund hos TM

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer. Vi sparar även information om vilka tjänster du har beställt av oss.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller våra tjänster, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägeri.

Lagringstid: Vi sparar uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen


Är användare av någon/några av våra tjänster

När du har ett inloggningskonto hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna “Är kund hos TM” ovan, även:

 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord
 • Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, till exempel namn, adress, organisationsnummer, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kundnummer.
 • Uppgifter om hur du använder våra tjänster eller våra digitala kanaler, t ex uppgifter om dina senaste inloggningar.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt inloggningskonto
 • Kontakta dig med information och ändringar eller erbjudanden, via t ex e-post eller chatt. Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi och du har ett berättigat intresse att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina inloggningsuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto (upp till 12 månader efter sista användning).


Kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med TM på många olika sätt, t.ex. via sociala medier eller i chatt, samtal och mail med vår helpdesk.

När du kommunicerar med oss hanterar vi följande uppgifter:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende
 • Leverera beställd information, t ex års- och hållbarhetsredovisning
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via våra hemsidor
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.


Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi följer samtliga direktiv och lagar för att skydda dina uppgifter. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder:

Vi har implementerat säkerhetsrutiner och såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom SSL-certifieringsteknik för webbläsare samt extern åtkomstbegränsning med htaccess. har vi avancerade brandväggar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra server och nätverk.

Vi begränsar även åtkomst till personuppgifter till de av TM:s anställda och leverantörer som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. Alla med sådan åtkomst har strikta sekretessåtaganden enligt kontrakt och kan bli föremål för disciplinära åtgärder eller sägas upp om de inte iakttar dessa åtaganden.

Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter

Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Varje begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras skriftligen till den kontaktadress som anges nedan

Kontaktadress

För frågor frågor om vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Textalk Media AB
Krokslätts Fabriker 12
431 37 Göteborg

E-post: hello@prenly.com
Hemsida: www.prenly.se
Telefon: + 46 31 388 47 40

Textalk Medias dataskyddsombud nås på: tmgdpr@textalk.se.se